PROCEDURA W RDN

Postępowania o nadanie tytułu profesora są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej (RDN).

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Rady pod adresem:
https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ WZORY PISM – WSZCZĘCIE

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora-obwiazujace-od-dnia-1-maja-2023-r.html

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:

 1. Wniosek przewodni;
 2. Dane wnioskodawcy;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze;
 5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:
  • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
  • uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
  • stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu;
  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
  • działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

  W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidulany – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne).

 6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
 7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia. Prace te winny być nagrane wyłącznie na elektronicznych nośnikach danych. Nie jest wskazane przedkładanie ich w wersji papierowej.
 8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów. Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które nie składały uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 1a do ustawy. Osoby, które już uprzednio składały omawiane oświadczenie, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 2a do ustawy, stanowiącego wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Nieskorzystanie z ustawowo określonych wzorów oświadczeń będzie skutkował zwrotem złożonego dokumentu i koniecznością uzupełnienia dokumentacji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że właściwe oświadczenie lustracyjne musi być złożone w wersji papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym.Informacje dotyczące uprzedniego złożenia oświadczenia lustracyjnego można zweryfikować w „Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”, który dostępny jest pod adresem: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/
 9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy – uzyskane od Uczelni przez Wnioskodawcę
  • Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, w przypadku osoby będącej nauczycielem akademickim albo pracownikiem naukowym, zatrudnionym w uczelni, instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym, ponosi podmiot zatrudniający tę osobę.
  • WAŻNE! Opłata powinna być wniesiona przed formalnym złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. W tym zakresie Wnioskodawca (nauczyciel akademicki) składa pismo adresowane do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
   w Katowicach z prośbą o pokrycie opłaty za przeprowadzenie tego postępowania na rzecz Rady Doskonałości Naukowej (Wzór pisma o opłatę za profesurę). W treści ww. należy wskazać dyscyplinę, w której Wnioskodawca planuje ubiegać się o nadanie tytułu profesora ora planowany termin/okres złożenia dokumentów do RDN.
  • W okresie od dwóch do trzech tygodni od dnia wpływu powyższego pisma Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie dokonania przedmiotowej opłaty, które stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku do Rady Doskonałości Naukowej o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.
  • Po złożeniu wniosku do Rady Doskonałości Naukowej, Wnioskodawca powinien o tym fakcie powiadomić Uczelnię.
  • Aktualne informacje dot. zasad wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora znajdują się na stronie RDN: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.zasady-wnoszenia-oplat-za-przeprowadzenie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

  Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (z zastrzeżeniem oświadczenia lustracyjnego, które musi być złożone w wersji papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym) pod adresem: /RDN/SkrytkaESPW takim przypadku wniosek powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Obowiązek złożenia właściwego podpisu elektronicznego dotyczy także wniosku przewodniego, danych wnioskodawcy, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, informacji o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora, a także innych załączników, o ile stanowią one dokumenty wytworzone przez Wnioskodawcę na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.Podpis zaufany (czyli bezpłatny podpis elektroniczny) w łatwy i szybki sposób można złożyć na poszczególnych dokumentach, które powinny być zapisane w formacie PDF, poprzez poniżej wskazaną stronę internetową: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
  • osobiście w siedzibie Rady Doskonałości Naukowej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej albo kurierskiej na adres:
   Rada Doskonałości Naukowej
   pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

  W takich przypadkach dokumenty takie jak: wniosek przewodni, dane wnioskodawcy oraz oświadczenie lustracyjne, powinny mieć postać papierową, opatrzoną podpisem własnoręcznym. Należy również załączyć 6 elektronicznych nośników danych (preferowany nośnik danych „pendrive”) zawierających pliki stanowiące dokumenty, których mowa w pkt. 3-7 (patrz wyżej) oraz zeskanowany wniosek przewodni. Pliki dotyczące dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz 4-6 (patrz wyżej) powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.