WYMAGANIA

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tytuł profesora może być nadany osobie, która:

  1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego;
  2. posiada wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne (do osiągnięć stanowiących podstawę do nadania tytułu profesora można także zaliczyć oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne);
  3. uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

Tytuł profesora może być nadany wyłącznie osobie, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami. W przeciwnym przypadku, nawet pomimo spełniania wyżej wymienionych przesłanek merytorycznych, tytuł ten nie zostanie nadany.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych albo artystycznych, tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej stopień doktora.