1. Projekt: Wsparcie XIX i XX Konferencji „Profilaktyka w Medycynie”

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 43 484,70 zł; Całkowita wartość: 48 368,62 zł

5. Opis:

Konferencja Naukowa „Profilaktyka w Medycynie” jest cyklicznym corocznym spotkaniem naukowym, w którym uczestniczą studenci kierunków medycznych uczelni medycznych (kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii), doktoranci uczelni medycznych, a także zgłaszający się lekarze, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci.

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie XIX Konferencji w dniu 21 października 2022 roku i Jubileuszowej XX Konferencji
w dniu 20 października 2023 roku. Wiodącym tematem Konferencji będą zagadnienia związane z promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowotną oraz prewencją pierwotną i wtórną schorzeń o znaczeniu populacyjnym. Promowanie zagadnień profilaktyki popartych wynikami badań naukowych ma znaczenie społeczne, oddziaływując nie tylko na świadomość pracowników służby zdrowia, ale pośrednio na świadomość będących pod opieką pacjentów w zakresie celowości i znaczenia działań prewencyjnych.

Głównym celem Konferencji będzie prezentacja oryginalnych opracowań naukowych studentów i doktorantów z Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz innych uczelni medycznych w kraju. W programie Konferencji znajdą się także prezentacje nauczycieli akademickich ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z Uczelni Medycznych w Warszawie (CMKP), Łodzi (UM Łódź) i z Krakowa (UJ CM), w których prezentowane będą zagadnienia z różnych dziedzin medycyny związane z zagadnieniami profilaktyki w oparciu o własne doświadczenia i wyniki badań autorów. W czasie sesji poruszane będą zagadnienia i doświadczenia własne z prezentacją przypadków klinicznych z zakresu prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych, cukrzycy, chorób nowotworowych, geriatrii i dermatologii. Odbędą się dwie prezentacje poświęcone nowym metodom farmakologicznym prewencji powikłań zakażenia COVID-19 oraz aktywności fizycznej w zespole long-COVID.